INFORMACJA POCHODZĄCA OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (AMEET SP. Z O.O.) UDZIELANA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”),

w związku z pozyskaniem od Ciebie danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, jest AMEET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (dane kontaktowe: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady nr 6, tel. +48 42 676-27-78, adres e-mail: odo@ameet.pl, www: www.ameet.pl, www.ameet.eu; której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000153316, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP 7251008557, REGON: 470945653). Dla ułatwienia administrator danych będzie określany dalej jako „AMEET”.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: marketingowych, handlowych, związanych z badaniem rynku: analizą potrzeb, oczekiwań oraz trendów rynkowych, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych, obsługi reklamacji, informowania w sposób bezpośredni o ofercie AMEET, zarządzania relacjami i w celach marketingowych, kontaktowych, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Jeżeli by zaistniał spór pomiędzy nami Twoje dane mogą służyć również do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawę przetwarzania stanowi okoliczność, że jest ono niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez AMEET jako administratora danych (Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Zgodnie z RODO za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Ważymy przy tym Twoje interesy i Twoje podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

Jeżeli otrzymujesz od AMEET nagrody konkursowe to Twoje dane przetwarzamy również w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych jako płatnik (przetwarzanie jest niezbędne wówczas do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

CZY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE LEGALNIE?

Tak. Jak wskazaliśmy powyżej, przetwarzanie dokonywane przez AMEET ma zawsze podstawę prawną.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE?

AMEET może przekazać przetwarzane przez siebie dane osobowe innym spółkom z grupy kapitałowej AMEET (AMEET Fundacja z siedzibą w Łodzi; AMEET Studio z siedzibą w Łodzi; AMEET Verlag z siedzibą w Monachium) oraz innym podmiotom, które wspierają działalność firmy i którym przekazywanie danych jest konieczne do wykonania określonych czynności. Twoje dane mogą być również udostępnione organom podatkowym na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymania od AMEET nagród. AMEET zapewnia przy tym, że przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty opierać się będzie o gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło Twoje prawa.

JAK DŁUGO AMEET PRZETWARZA TWOJE DANE?

AMEET będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres zależny od celu, w jakim dane te zostały zebrane i są przetwarzane, a także przepisów prawa.

  1. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody AMEET przechowywać będzie przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do momentu odwołania zgody.
  2. Jeśli istnieje prawnie uzasadniony interes AMEET (w szczególności marketing bezpośredni), Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  3. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane będą przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od ich zebrania.
  4. Dla udokumentowania spełnienia przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez poszczególne podmioty, AMEET jest zobowiązana przechowywać Twoje dane osobowe w postaci elektronicznej lub papierowej w celu wykazania rozliczalności.

CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ OD AMEET W ZAKRESIE DANYCH CIEBIE DOTYCZĄCYCH?

Masz prawo do żądania od AMEET:

  1. dostępu do własnych danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności. Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień możesz zgłosić się do AMEET lub przesłać wniosek na adres AMEET listownie lub mejlem. Dane kontaktowe są podane na początku dokumentu.

CZY POSIADASZ JESZCZE JAKIEŚ SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA?

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane również na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie przez AMEET jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie wolno będzie AMEET przetwarzać już Twoich danych do takich celów.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda to masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz cofnąć poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@ameet.pl.

CZY MOŻESZ SIĘ NA NAS POSKARŻYĆ?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu ochrony Twoich podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Obecnie takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z uchwaloną zmianą przepisów o ochronie danych osobowych organem nadzorczym od 25 maja 2018r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Podanie danych jest dobrowolne za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa obligują do ich podania lub gdy ich podanie jest niezbędne do realizacji celów działalności AMEET.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Za każdym razem AMEET oceni i stwierdzi, czy zastosowane zostały odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności czy Komisja Europejska traktuje dane państwo trzecie jako zapewniające odpowiedni stopień ochrony. W celu możliwości uzyskania kopii danych lub dowiedzenia się o miejscu udostępnienia danych, należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: odo@ameet.pl.

CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ?

Twoje dane nie posłużą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.