INFORMACJA POCHODZĄCA OD WSPÓŁADMINISTRATORÓWDANYCH OSOBOWYCH (AMEET SP. Z O.O. ORAZ AMEET STUDIO SP. Z O.O.) UDZIELANA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Pani/Pana danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. KTO ADMINISTRUJE PANI/PANA DANYMI OSOBOWYMI?

Współadministratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotami które decydują o celach i sposobach ich przetwarzania, są: AMEET Sp. z o.o. (AMEET) oraz AMEET Studio Sp. z o.o. (AMEET Studio) (dane kontaktowe do obu spółek są wspólne: ul. Nowe Sady 6, 94-102 Łódź, nr telefonu: 42 676-27-78, adres strony internetowej www.ameet.pl, adres e-mail: odo@ameet.pl). Dla ułatwienia AMEET oraz AMEET Studio będą określani dalej jako „Współadministratorzy”.

2. CZY ISTNIEJĄ POMIĘDZY AMEET ORAZ AMEET STUDIO JAKIEKOLWIEK UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁADMINISTROWANIA?

W drodze porozumienia zawartego pomiędzy AMEET oraz AMEET Studio, na podstawie art. 26 RODO, obie spółki ustaliły, że wszystkie obowiązki wynikające z przepisów RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących Pani/Panu praw oraz wymogów nałożonych na Współadministratorów, w szczególności co do informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, wykonuje AMEET.

3. WOBEC KOGO MOŻE WYKONYWAĆ PANI/PAN SWOJE PRAWA?

Niezależnie od treści porozumienia pomiędzy AMEET oraz AMEET Studio, o którym mowa powyżej, może Pani/Pan wykonywać przysługujące Pani/Panu prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów (tj. zarówno wobec AMEET, jak i AMEET Studio), według swobodnego wyboru.

Odpowiedzialność Współadministratorów w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec Pana/Pani jest solidarna.

4. CZY WSPÓŁADMINISTRATORZY POSIADAJĄ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nie. Współadministratorzy nie ustanawiali inspektora danych osobowych.

5. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: kontaktowych, marketingowych, handlowych, związanych z badaniem rynku: analizą potrzeb, oczekiwań oraz trendów rynkowych, zapewnienia obsługi pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i/lub w mediach społecznościowych, obsługi reklamacji, prowadzenia analiz statystycznych.

Jeżeli zaistniałby spór pomiędzy nami Pani/Pana dane mogą służyć również do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawę przetwarzania stanowi okoliczność, że jest ono niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez AMEET jako administratora danych (Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Zgodnie z RODO za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Ważymy przy tym Pani/Pana interesy i Pani/Pana podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

6. CZY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE LEGALNIE?

Tak, przetwarzanie dokonywane przez AMEET ma zawsze podstawę prawną.

7. CZY PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE?

AMEET może przekazać przetwarzane przez siebie dane osobowe usługodawcom AMEET, świadczącym na rzecz AMEET usługi teleinformatyczne oraz innym podmiotom, które wspierają działalność firmy i którym przekazywanie danych jest konieczne do wykonania określonych czynności.

AMEET zapewnia przy tym, że przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty opierać się będzie o gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło Pani/Pana prawa.

8. JAK DŁUGO AMEET PRZETWARZA PANI/PANA DANE?

AMEET będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe przez okres zależny od celu, w jakim dane te zostały zebrane i są przetwarzane, a także przepisów prawa.

a) Dane osobowe zebrane na podstawie zgody AMEET przetwarzać będzie przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do momentu odwołania zgody.

b) Jeśli istnieje prawnie uzasadniony interes AMEET (w szczególności marketing bezpośredni), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

c) Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przetwarzane będą przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od ich zebrania.

d) Dla udokumentowania spełnienia przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez poszczególne podmioty, AMEET jest zobowiązana przechowywać Pani/Pana dane osobowe w postaci elektronicznej lub papierowej w celu wykazania rozliczalności.

9. CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ OD AMEET W ZAKRESIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PANI/PANA?

Osoba, które dane dotyczą, ma prawo do żądania od AMEET:

a) dostępu do własnych danych osobowych,

b) sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

a także prawo

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz

f) do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności. Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień można zgłosić się do AMEET lub przesłać wniosek na adres AMEET listownie lub mailem. Dane kontaktowe są podane na początku dokumentu.

10. CZY POSIADA PANI/PAN JESZCZE JAKIEŚ SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA?

W związku z tym, że Pani/Pana dane są przetwarzane również na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie przez AMEET jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie wolno będzie AMEET przetwarzać już Pani/Pana danych do takich celów.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda to Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@ameet.pl.

11. CZY MOŻNA SIĘ NA NAS POSKARŻYĆ?

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu ochrony Pani/Pana podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Organem nadzorczym od 25 maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa obligują do ich podania lub gdy ich podanie jest niezbędne do realizacji celów działalności AMEET, jednakże poszczególne cele wskazane powyżej mogą być realizowane jedynie po podaniu odpowiednich danych.

13. CZY PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Za każdym razem AMEET oceni i stwierdzi, czy zastosowane zostały odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności czy Komisja Europejska traktuje dane państwo trzecie jako zapewniające odpowiedni stopień ochrony. W celu uzyskania kopii danych lub dowiedzenia się o miejscu udostępnienia danych, należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: odo@ameet.pl.

14. CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ?

Pani/Pana dane nie posłużą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.